Ngày 14/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-TTg lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam.

B.T.Y Law Firm

Categories: Luật

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.