Trong một thế giới nhiều bất trắc, đổi thay:

“Vượt nguy, tận cơ”

“Tư duy lại – Thiết kế lại – Xây dựng lại”

“Hành động quyết liệt, khôn khéo, linh hoạt”


NỀN TẢNG: VĂN HÓA + CÔNG NGHỆ (4.0 & Chuyển đổi số) + KỸ NĂNG.

Nguồn: BRT TV


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.