Nội dung tài liệu

Trích điều 1, chương 1, Luật Doanh nghiệp, Quốc Hội, 2017.

Trình bày quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.