Nội dung tài liệu

Trích Tham khảo về hỗ trợ khởi nghiệp dành cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp các trường đại học, Tổ công tác triển khai đề án 1665, 2017.
  1. Cung cấp một cái nhìn tổng quan về hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường đại học, sự cần thiết phải thúc đẩy khởi nghiệp trong trường Đại học. Đưa ra được một số gợi ý hướng dẫn về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường đại học cho các trường đại học Việt Nam.
  2. Cung cấp các kiến thức nền tảng về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để các cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên có thể tư vấn cho sinh viên về tinh thần khởi nghiệp, cung cấp một số công cụ cơ bản cho việc xây dựng các ý tưởng khởi nghiệp giai đoạn ban đầu
  3. Gợi ý một số kỹ năng cơ bản cần có dành cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm Cố vấn, Huấn luyện, Kết nối để cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp phát triển bản thân và hỗ trợ tốt hơn cho các nhà khởi nghiệp