Luật sư Bùi Thanh Yến trả lời Những lưu ý về Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp năm 2020

01/05/21 Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, có quy định một số điểm mới liên quan đến Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần cần lưu ý sau đây: Quy định về tổ chức họp ĐHĐCĐ hàng năm của Công ty Read more…