Nội dung tài liệu


Trích mục Lời nói đầu, Tài liệu Hướng dẫn đăng kí Doanh nghiệp – Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thành Viên trở lên, 2016.

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong quá trình tìm hiểu về các loại hình doanh nghiệp và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cho việc đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.

[embeddoc url=”https://congtyluatbty.vn/wp-content/uploads/2020/11/TaiLieuHD_CTY-TNHH-1TVz_3.pdf” download=”none” viewer=”browser”]